Våra värderingar

Värderingarna skapar en grund för vår dagliga verksamhet

Tillit

Grunden för vår verksamhet är långvarigt samarbete med våra intressentgrupper. Vi uppskattar varandras arbete och kompetens samt försäkrar de olika intressentgruppernas tillit genom att agera konsekvent och förutsebart. Vi håller uppriktigt vad vi har lovat och vi är öppna i våra beslut och vår verksamhet.

Mod att förnya

Vi vill hela tiden förbättra oss själva. Vi är redo att utvärdera och utveckla vår verksamhet tillsammans. Att förutse förändringar och anpassa sig till dem innebär att vi hela tiden måste hitta förnuftiga arbetssätt och vara öppna för nya idéer.

Ansvarsfullhet

Vi tar ansvar för miljön, naturens mångfald, vår personal, våra samarbetspartner, säkerheten och våra produkters kvalitet. Vi utför högklassigt och lönsamt arbete med hänsyn tagen till vår intressentgrupp och utan att förglömma långsiktighet.

Glädje i arbetet

Vårt arbete har ett syfte och en mening: Vi uppskattar och stödjer varandra i arbetsgemenskapen. Man får vara stolt över arbetet och arbetet är trevligt att utföra. Vi visar tillit och uppskattning gentemot varandra. Vi ger och får erkännande för bra prestationer.

Aktivitet

I vår verksamhet koncentrerar vi oss på väsentliga saker vad gäller affärsverksamheten. Vi agerar aktivt för att nå våra mål och uppfylla våra kundlöften. Kundens framgång är vårt ändamål.