SEKRETESSPOLICY

1 ALLMÄNT

Uppdaterad senast: 18.9.2018

Denna webbplats upprätthålls av Luvian Saha Oy. Dataskydd är viktigt för oss och för att skydda din integritet iakttar vi principerna som framkommer i denna sekretesspolicy. Vi behandlar alltid dina personuppgifter på ett tillförlitligt sätt samt förbinder oss till att agera transparent och öppet. Vi ber dig att läsa denna sekretesspolicy, där vi förklarar hur och vilka personuppgifter vi samlar in samt vad vi gör med dem. Vi iakttar Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (2016/679) samt övrig tillämplig och aktuell lagstiftning och myndighetsanvisningar som anknyter till behandling och dataskydd av personuppgifter.

2 VEM SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER?

Luvian Saha Oy
Adress: Sahantie 1, 29100 Luvia
E-post: privacy@luviansaha.fi

3 HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

I huvudsak samlar vi in dina personuppgifter av dig själv (till exempel när du begär en offert på våra produkter eller uträttar ärenden med oss per e-post). Vi kan samla in dina personuppgifter även gällande användningen av vår webbplats (eller behandla dina personuppgifter som du ger i samband med begäran om kontakt eller information). Ifall du inte ger de personuppgifter vi ber om, kan vi inte möjligtvis erbjuda den tjänst eller åtgärd som du ber om. I ovan nämnda fall utgår behandlingen av dina personuppgifter från ditt samtycke eller annan rättsgrund för behandlingen i enlighet med dataskyddslagstiftningen. I vissa fall kan det vara nödvändigt för oss att samla in dina personuppgifter från en tredje part. Vi kan till exempel samla dina personuppgifter från din arbetsgivare, om din arbetsgivare är vår kund. Insamling av personuppgifter från en tredje part kommer på fråga till exempel om det är nödvändigt för att förverkliga vårt eller en tredje parts, såsom din arbetsgivares, berättigade intresse. I vissa fall kan behandlingen av dina personuppgifter vara nödvändigt för att uppfylla vår juridiska skyldighet.

4 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

På webbplatsen:
I huvudsak samlar vi endast in sådan personuppgifter som användarna som besöker webbplatsen ger frivilligt och som är nödvändiga för de syften för vilka uppgifterna insamlas. Vissa uppgifter är nödvändiga för att möjliggöra användningen av vår webbplats och dess egenskaper (detta inkluderar kakor, vars användning är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda de tjänster som du ber om).

Vi samlar in följande personuppgifter:
– IP-adress; – Uppgifter om användningen av webbplatsen: tidpunkt för besöket, använda webbsidor, från vilken webbadress användaren har kommit till webbplatsen, från vilken server användaren har kommit till webbplatsen och från vilket domännamn användaren har kommit till webbplatsen. Dessutom kan vi be dig om olika kontaktuppgifter om du vill få nyheter eller marknadsföringsmaterial av oss eller om du är intresserad av produkterna som vi erbjuder. Då kan vi samla in personuppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, företaget du representerar och orsaken till kontakten eller ett meddelande. Vi samlar inte in konfidentiella uppgifter på vår webbplats.

I övriga sammanhang:
Dessutom om du är vår kund, samarbetspartner eller råvaruleverantör, om du begär information om dina egna uppgifter eller om du uträttar ärenden i utrymmen som vi förvaltar, samlar vi in personuppgifter i vårt personregister som är nödvändiga för att sköta dessa relationer och övervaka utrymmena. Mer information fås på begäran.

5 I VILKA SYFTEN SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter endast i de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy, om du inte har gett samtycke till att de behandlas i andra syften. Luvian Saha Oy samlar in och behandlar personuppgifter i olika syften, såsom:
– För att erbjuda våra produkter;
– För att svara på din kontaktbegäran eller övriga förfrågningar samt för att ta emot respons;
– För att möjliggöra kontakten med våra kunder och samarbetspartner och för att uppdatera dem om våra produkter och aktuella händelser;
– I rekryteringssyfte;
– För att uppfylla våra juridiska skyldigheter;
– För att förbättra webbplatsens användbarhet och funktion;
– För att samla in och analysera uppgifter om besökarna på webbplatsen;
– För att rikta direktmarknadsföring till personer på basen av deras besök på vår webbplats;
– För övriga orsaker som anknyter till vår affärsverksamhet.

6 AUTOMATISK INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER PÅ WEBBPLATSEN

Vi och vår serviceleverantör samlar in och behandlar automatiskt viss information om ditt besök på vår webbplats och användningen av våra tjänster genom kakor och annan teknik som beskrivs i denna sekretesspolicy. Insamlingen av denna information hjälper oss att erbjuda dig den bästa användarupplevelsen samt mäta effektiviteten hos vår webbplats och våra marknadsföringsmetoder.

6.1 Kakor och webbanalys

Kakor (”Cookies”) är små filer som sparas i webbläsarens cache i enlighet med användarens val och som hjälper till att identifiera webbläsarna som använder tjänsterna. Kakor skadar inte användarnas datorer eller filer. På våra webbsidor används kakor. Med hjälp av kakor kan vi samla statistik om besökarna och analysera denna information. Kakor kan minnas dina val på webbplatsen och syftet med dem är att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats. Information om besökare skickas inte till tredje parter. Vi använder analyseringsverktyg av en tredje part för att analysera användningen av vår webbplats. På så sätt kan vi förbättra innehållet på vår webbplats för att bättre motsvara dina behov. Ett sådant verktyg är till exempel Google Analytics. Du kan ändra användningen av kakor i webbläsarens inställningar, till exempel genom att välja Sekretess i Internetinställningar via knappen Verktyg i webbläsaren Internet Explorer.

7 LÄNKAR

7.1 Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi rekommenderar att du läser varje webbplats sekretesspolicy separat innan du uppger dina personuppgifter på webbplatsen. Vi ansvarar inte för innehållet, säkerheten eller sekretesspraxis på andra webbplatser.

8 PERSONUPPGIFTER OCH TREDJE PARTER, ÖVERFÖRING UTANFÖR EU

Vi överlämnar inte dina personuppgifter till en tredje part om inte överlåtelsen är tillåten och förväntad av oss i den lagstiftning som binder oss. Vi behandlar dina personuppgifter själva samt utnyttjar i behandlingen av personuppgifter underleverantörer som agerar för oss och på uppdrag av oss och till vilka dina personuppgifter kan överlåtas med hänsyn tagen till våra skyldigheter kring behandlingen av personuppgifter. Personuppgifter kan överlåtas till våra underleverantörer. Personuppgifter kan även överföras utanför EU eller EES eller behandlas utanför EU eller EES, om serviceleverantören vi använder har sina server utanför EU eller EES, i vilket fall vi försäkrar att lämpligt dataskydd förverkligas. Vid överföringen av personuppgifter iakttar vi av EU-kommissionen godkända modellavtal för överföring av personuppgifter till tredjeländer eller genomför lämpliga skyddsåtgärder eller försäkrar att tillräcklig dataskyddsnivå garanteras i tredje landet. Vi säljer eller erbjuder inte dina personuppgifter till tredje parter för användning i marknadsföringssyfte.

9 DATASKYDD OCH LAGRINGSTID

Vi har lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och praxis med vilka vi skyddar dina personuppgifter från att försvinna, missbrukas, ändras eller förstöras. Sådana åtgärder och praxis är till exempel brandväggar, kryptering samt begränsade systemrättigheter. Vi lagrar dina personuppgifter elektroniskt och delvis även i pappersformat. Personuppgifter lagras i ett låst valv dit endast separat utsedda personer har tillträde. Användningen av databaser och system som innehåller personuppgifter har säkerställts med användarnamn samt lösenord och nyttjanderätten har begränsats på basen av personens arbetsuppgifter. Vi har begränsat nyttjande- och åtkomsträtten till datasystemen och övriga lagringsplattformar så att uppgifterna kan granskas och behandlas endast av nödvändiga personer på basen av deras rättsliga behandling. Våra arbetstagare och övriga personer som behandlar personuppgifter är bundna till att iaktta tystnadsplikt och hemlighålla erhållna uppgifter i samband med behandlingen av personuppgifter. Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge och i den utsträckning som det är nödvändigt i förhållande till de ursprungliga eller förenliga syften för vilka personuppgifterna har samlats in eller tills vi blir ombedda att radera uppgifterna (om begäran kommer tidigare). Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att försäkra att ofullständiga, felaktiga och föråldrade personuppgifter raderas eller korrigeras utan omotiverade dröjsmål.

10 DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad har du följande rättigheter:
– Rätt att få bekräftelse av oss att dina personuppgifter behandlas eller inte behandlas, och om dessa personuppgifter behandlas, rätt att få tillgång till personuppgifterna;
– Rätt att återkalla ditt samtycke när som helst utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som utförts på basen av samtycke innan det återkallades;
– Rätt att begära att vi utan omotiverade dröjsmål korrigerar ofullständiga och felaktiga personuppgifter som berör dig samt rätt att få bristfälliga personuppgifter kompletterade;
– Rätt att få oss att radera personuppgifter som berör dig utan omotiverat dröjsmål om villkoren i tillämpad dataskyddslagstiftning uppfylls;
– Rätt till att vi begränsar behandlingen om villkoren i tillämpad dataskyddslagstiftning uppfylls;
– Rätt att bestrida behandlingen av dina personuppgifter;
– Rätt att få personuppgifter som berör dig och som du har gett oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinellt läsbart format, och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från vårt håll, om villkoren i tillämpad dataskyddslagstiftning uppfylls;
– Rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av personuppgifter som berör dig bryter mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Förfrågningar gällande förverkligandet av dina rättigheter adresseras till vår kontaktperson som nämns i början av denna sekretesspolicy.

11 ÄNDRINGAR I SEKRETESSPOLICYN, KONTAKT

Vi granskar denna sekretesspolicy regelbundet och vi kan vid behov ändra den genom att uppdatera informationen i den enligt vår bedömning. Om vi gör uppdateringar i sekretesspolicyn, anger vi datum i den när uppdateringen har gjorts. Den uppdaterade sekretesspolicyn träder i kraft från detta datum vad gäller dig och dina personuppgifter. Vi rekommenderar att du läser denna sekretesspolicy regelbundet för att få vetskap om eventuella uppdateringar i den. Denna sekretesspolicy har uppdaterats senast 18.9.2018.

Ta kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller anmärkningar om behandlingen eller skyddet av dina personuppgifter, ta kontakt privacy@luviansaha.fi.