Etisk rapporteringskanal

Vi har etablerat en rapporteringskanal för att hantera konfidentiella tips på gruppnivå (compliance@hs.at). All information som riktas till denna kanal behandlas på ett strukturerat sätt. Sekretess och diskretion garanterar att identiteten förblir hemlig. Utredningsprocessen regleras av separata interna riktlinjer.

I princip är alla anställda, men framför allt ledningsmedlemmar som får rapporterat innehåll, skyldiga att skydda uppgiftslämnarnas identitet. Det gäller även spridning av information varifrån meddelarens identitet direkt eller indirekt kan härledas. Anonyma tips räknas också som sådan information. Därför är distribution av sådana tips eller informationen i dem förbjuden, med undantag för att skicka dem till företagets efterlevnadskontor! Informatörernas identitet kan endast avslöjas i undantagsfall (t.ex. i samband med officiella examina). Kontoret som utövar tillsyn över efterlevnaden av gruppens föreskrifter kommer dock att informera anmälarna om detta i förväg.

Meddelanden dokumenteras i enlighet med våra sekretessskyldigheter och de bevaras inte längre än nödvändigt.

HS Timber Group (Luvian Saha Oy som en del av HS Timber Group) har förbundit sig att inte bara begränsa det juridiskt garanterade skyddet för whistleblowers till de juridiska frågor som omfattas av direktiv 2019/1937/EU (direktiv 2019/1937/EU om skydd av personer som rapporterar överträdelser av EU:s lagstiftning) och att utvidga detta skydd till att täcka alla brott mot lagar, avtalsförpliktelser eller interna regleringar såsom denna uppförandekod och garantera det i dessa situationer. Eftersom efterlevnad är viktigt för oss och vi vill använda whistleblowing-kanalen som ett effektivt verktyg för efterlevnadshantering, följer vi frivilligt strängare krav än det lagstadgade minimumet.

Konfidentiell rapporteringskanal:

compliance@hs.at

Group Compliance Office

Michael Proschek-Hauptmann

+43 664 88145649